« terug naar vorige pagina

Traject levenseinde

Verklaring van huisartsenpraktijk Emmalaan ten aanzien van het Levenseinde

Het praten over het levenseinde begint vaak bij de huisarts. Ook zijn er patiënten die het gesprek aangaan met de notaris omdat er ook financiële zaken te regelen zijn. In het laatste geval zal uw huisarts aangeven wat onjuist beschreven staat in het medisch uittreksel van de notarisakte. Indien U geen andere dan medische zaken te bespreken heeft uw huisarts documenten in huis, die als voorbeeld kunnen dienen voor een goede wilsverklaring.

Bij het gesprek over het levenseinde zijn 3 belangrijke onderwerpen te onderscheiden;

1. Wie is uw wettelijke vertegenwoordiger?

Dit is degene die eerste aanspreekpunt is, als u niet meer in staat bent uw eigen belang te behartigen. Bijvoorbeeld bij dementie of een ernstige ziekte. Idealiter zal een gesprek altijd plaats vinden met u als patiënt en/of uw partner, echtgenoot, kinderen of iemand anders die u na staat.

2. De wilsverklaring

Hier worden allerlei dingen beschreven, die u wel of juist niet wil. Denk aan reanimeren en beademen, ziekenhuisopname, onderzoeken bij vermoeden ernstige ziekte, thuis blijven wonen, behandeling met levensverlengende medicatie (bijvoorbeeld antibiotica), sedatie wens en orgaandonatie.

3. De euthanasieverklaring

In deze verklaring, die een aanvulling kan zijn op de wilsverklaring schrijft u in uw eigen woorden op, wanneer u euthanasie zou willen. Bijvoorbeeld als u niet meer zelfstandig naar de wc kunt of u als u niet meer zelfstandig thuis kan blijven. Let op; de omschrijving van de notaris is in algemene bewoordingen en zegt niets over waarom juist u euthanasie zou willen.

Deze verklaringen worden alleen herzien als u dat wilt en hoeven niet jaarlijks opnieuw getekend te worden, daar ze onzes inziens “een zo lang als u wilt geldigheid” hebben.

Terminale of palliatieve sedatie kan worden toegepast als de symptomen bij zieke mensen niet meer met normale medicijnen bestreden kunnen worden en valt onder het normale medisch handelen van een arts en heeft dus niets te maken met actieve levensbeëindiging. Deze behandeling zal uw arts niet altijd kunnen toepassen, maar zal in ieder geval in samenspraak met u worden uitgevoerd.

Euthanasie is een actieve levensbeëindiging en is volgens de wet verboden, tenzij de uitvoerend arts voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, welke achteraf getoetst worden. De artsen in Huisartsenpraktijk Emmalaan hebben ervaring met euthanasie en zullen met u in gesprek gaan indien gewenst. De zorgvuldigheidseisen;

1.Er is sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek

2.Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden

3.Patient is voorgelicht over diens situatie

4.Er is geen redelijke andere oplossing

5.Er is tenminste 1 andere onafhankelijke arts geraadpleegd (vaak SCEN-arts)

6. De uitvoering is medisch zorgvuldig

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat er een goede dossier opbouw is en daarom zal u een intensief contact hebben met uw arts in dit proces. Let op; U heeft nooit recht op euthanasie. Mocht uw arts niet bereid zijn tot euthanasie, kan u altijd worden doorverwezen naar het Expertisecentrum Euthanasie.

Links

www.thuisarts.nl/levenseinde

checklist wilsverklaring

handreik-schriftelijk-euthanasieverzoek-burger 

voorbeeld_euthanasieverklaring

nietreanimeren verklaring